ALGEMENE VOORWAARDEN BRINK ATTORNEYS


 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Brink Attorneys.
 2. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Brink Attorneys BV
 3. Brink Attorneys BV is een natuurlijk persoon die voldoet aan de eisen die daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten wordt gesteld.
 4. De algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van degenen die voor Brink Attorneys werkzaam zijn.
 5. Iedere aansprakelijkheid van Brink Attorneys is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voorzover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aasprakelijkheid beperkt tot het maximaal bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
 6. Brink Attorneys zal bij het inschakelen van derden, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleggen met haar opdrachtgever, en in ieder geval bij de keuze van derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Brink Attorneys is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat Brink Attorneys aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van derden namens opdrachtgever aanvaardt.
 7. Brink Attorneys zal werkzaamheden voor de opdrachtgever eerst aanvangen c.q. voortzetten nadat de opdrachtgever een voorschot zal hebben voldaan of in voorkomend geval, zekerheid zal hebben gesteld. De hoogte ervan zal door Brink Attorneys in redelijkheid worden vastgesteld.
 8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt het honorarium dat de opdrachtgever aan Brink Attorneys dient te voldoen, berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de door Brink Attorneys jaarlijks vast te stellen uurtarief en vermeerderd met BTW. Kosten die Brink Attorneys namens opdrachtgevers aan derden voldoet, worden echter separaat in rekening gebracht. In het uurtarief wordt geacht te zijn inbegrepen het bedrag ter dekking van alle algemene kantoorkosten. Onder algemene kantoorkosten vallen niet slechts kosten zoals, papier, porto, telefoon, fax, kopieer, en e-mailkosten, maar ook alle overige kosten die verband houden met de serviceverlening in een zaak, alsmede alle kosten die voortvloeien uit de Boekhoudverordening van de Orde van Advocaten.
 9. De kosten of het uurtarief onder punt 8 worden verhoogd met een of meerdere factoren wegens het belang van de zaak en / of de spoedeisendheid van de zaak. Voor de bepaling van het geldende tarief wordt het factor getal vermenigvuldigd met het uurtarief.
 10. Met het belang van de zaak wordt bedoeld de grootte van het bedrag dat met de zaak gemoeid is. Afhankelijk van de hoogte van dat bedrag wordt aan het belang een vermenigvuldigingsfactor toegekend volgens onderstaand overzicht:

  BELANG (EUR)

  0 – 50.000 : factor 1

  50.000 – 500.000 : factor 2

  500.000 en meer : factor 3

 11. Bij spoedzaken wordt de kosten of het uurtarief vermenigvuldigd met factor 1,5.
 12. De verhogende factoren kunnen cumulatief worden toegepast.
 13. Restitutie van gelden in depot vindt giraal plaats. Voor contante restitutie worden koeriersdiensten in rekening gebracht.
 14. Brink Attorneys zendt, tenzij anders onmiddellijk is overeengekomen, eenmaal per maand voor haar werkzaamheden een declaratie. Declaraties dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de werkzaamheden kunnen worden opgeschort en de wettelijke rente in rekening kan worden gebracht. Incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 15. Brink Attorneys zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor de opdrachtgever de van deze opdrachtgever afkomstige stukken en eventuelegerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers met inachtneming van de daarvoor geldende regelingen 5 jaar na archivering te vernietigen. Processtukken in strafzaken ontvangen van een justitiële autoriteit worden onverwijld na beëindiging van de zaak hetzij aan die autoriteit geretourneerd hetzij vernietigd.
 16. Brink Attorneys zal zich in voorkomend geval een cliënt uitsluitend de toegang tot het kantoor verlenen na legitimatie door middel van een geldig identiteitsbewijs.
 17. Brink Attorneys is met inachtneming van de Verordening op de publiciteit van de Orde van Advocaten in het kader van de belangenbehartiging vrij zonder nader overleg met inachtneming van de privacy van de cliënt mee te werken aan publiciteit over een zaak. Ook na beëindiging van de zaak bestaat die vrijheid met dien verstande dat zulks zoveel mogelijk in overleg met de cliënt plaatsvindt. Voorzover medewerking wordt gegeven aan publiciteit zonder dat dit in het kader van belangenbehartiging plaatsvindt is Brink Attorneys hierin vrij mits het belang van de cliënt niet wordt geschaad.
 18. Brink Attorneys is indien noodzakelijk vrij vervangingsmogelijkheden voor het optreden in rechte te treffen.
 19. Brink Attorneys is het toegestaan om de inhoud van een gevoerd telefoongesprek vast te leggen op een geluidsdrager.
 20. Brink Attorneys verstrekt op aanvraag een cliënttevredenheids-onderzoekformulier.
 21. De rechtsverhouding tussen Brink Attorneys en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding zullen voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

KIES EEN TAAL